"Linh hồn" người Quảng ở Sê Kông Để thu hút sự đóng góp trí tuệ của kiều bào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần tập trung nghiên cứu xây dựng và thực hiện đề án cơ sở dữ liệu kiều bào (trước mắt là dữ liệu kiều bào là trí

"Linh hồn" người Quảng ở Sê Kông Để thu hút sự đóng góp trí tuệ của kiều bào góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần tập trung nghiên cứu xây dựng và thực hiện đề án cơ sở dữ liệu kiều bào (trước mắt là dữ liệu kiều bào là trí

Ban về NVONN tỉnh Quảng Nam họp tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ban về NVONN tỉnh Quảng Nam họp tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn