Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.

Tên Thủ tục hành chính

Cách thức nộp

Thời gian nộp

Thành phần hồ sơ

Phí/Lệ phí

Biểu mẫu

Ghi chú

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Trực tiếp tại: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. Số 56 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Trực tuyến trên: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam

Qua dịch vụ bưu chính công ích

Ít nhất 40 ngày trước ngày dự kiến tổ chức

Công văn xin phép tổ chức.

Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (Xem ở ô biểu mẫu).

Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu.

Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

Không thu phí

TẢI MẪU 01

TẢI MÃU BÁO CÁO

 

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Trực tiếp tại: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. Số 56 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Trực tuyến trên: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam

Qua dịch vụ bưu chính công ích

Ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức

Công văn xin phép tổ chức.

Đề án tổ chức theo Mẫu 01 tại Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (Xem ở ô biểu mẫu).

Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu.

Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

Không thu phí

TẢI MẪU 01

TẢI MẪU BÁO CÁO

 

Thủ tục cho chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Trực tiếp tại: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. Số 56 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Trực tuyến trên: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam

Qua dịch vụ bưu chính công ích

 

Công văn xin chủ trương để đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trong đó nêu rõ lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến nguồn kinh phí.

Không thu phí

 

- Việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị tổ chức, không phải là quy trình bắt buộc cần thực hiện trước khi xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Sau khi được cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép người có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định.

Thủ tục cho chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ

Trực tiếp tại: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam. Số 56 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

Trực tuyến trên: Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam

Qua dịch vụ bưu chính công ích

 

Công văn xin chủ trương để đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trong đó nêu rõ lý do, mục đích, chủ đề, dự kiến thành phần tham dự và dự kiến nguồn kinh phí.

Không thu phí

 

- Việc xin chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị tổ chức, không phải là quy trình bắt buộc cần thực hiện trước khi xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Sau khi được cho phép về chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đơn vị tổ chức có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức và xin phép người có thẩm quyền về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định.

  Các văn bản liên quan

 

Kiều Nga

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...