Một số thay đổi về cách thức nộp hồ sơ xin thị thực thăm Ô-xtơ-rây-li-a

Bộ Nội vụ Ô-xtơ-rây-li-a chuẩn bị áp dụng việc nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn đối với thị thực thăm Ô-xtơ-rây-li-a (thị thực du lịch, công tác ngắn hạn, tiểu loại thị thực 600). Hiện nay người xin thị thực đã có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua ImmiAccount.

1. Thay đổi về cách thức này diễn ra trong 02 giai đoạn:

- Đối với thị thực nộp ngoài Ô-xtơ-rây-li-a: bắt đầu từ 30/9/2021.

- Đối với thị thực nộp tại Ô-xtơ-rây-li-a: bắt đầu từ đầu năm 2022.

Sau thời gian này, các hồ sơ giấy xin thị thực Ô-xtơ-rây-li-a sẽ không được chấp nhận.

2. Thông tin chi tiết và hướng dẫn về cách nộp hồ sơ trực tuyến được cung cấp tại trang mạng của Bộ Nội vụ Ô-xtơ-rây-li-a tại địa chỉ: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/applying-online-or-on-paper/online.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...