Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 ban hành quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Đối tượng áp dụng của Quy chế là các cơ quan, đơn vị thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài thuộc thẩm quyền cho phép hoạt động hoặc quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài không thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam tham gia quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

   Quy chế cũng quy định rõ thẩm quyền cho phép, trách nhiệm của đơn vị tổ chức và sự phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan chức năng, thời gian trả lời tham vấn ý kiến bằng văn bản đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

   Thủ trưởng các bộ, ban, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi cho phép, hoặc cho chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (thông qua Sở Ngoại vụ) để lấy ý kiến trước khi cho phép hoặc cho chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đồng thời chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam trong việc quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền.

   Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quyết định 06 và Quy chế này tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

   Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2021.

    Đính kèm

   Quyết định

   Quy chế

Tin liên quan