Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ vừa ban hành Quyết định số 54/QĐ-SNgV ngày 23/9/2021 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở.

Đối tượng áp dụng của Quy chế là công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ và cộng tác viên cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ www.songoaivu.quangnam.gov.vn.

Quy chế quy định rõ nguyên tắc quản lý hoạt động, nội dung thông tin, thời hạn cung cấp thông tin, xử lý và lưu trữ thông tin trên Cổng thông tin điện tử 

Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm viết tin bài, cung cấp thông tin, báo cáo, tư liệu, ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực, phạm vi phụ trách của đơn vị cho Ban biên tập để biên tập, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử. Đồng thời khuyến khích các cá nhân, đơn vị ngoài cơ quan có các bài viết, hình ảnh, thông tin dữ liệu phù hợp cho Cổng thông tin điện tử Sở.

Việc chi trả nhuận bút cung cấp tin bài cho Cổng thông tin điện tử Sở Ngoại vụ được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 và Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh.

Đính kèm: 

Quyết định 54

Quy chế

 

Tin liên quan