Tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về Công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

     Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về Công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 – 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 7868/KH-UBND ngày 28/11/2022 thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

      Kế hoạch đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời cụ thể hóa thành 32 nhiệm vụ cụ thể tập trung ở các nhóm vấn đề: Công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại đối với người Quảng Nam ở nước ngoài; Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện hiệu quả chủ trương đại đào kết dân tộc với người Quảng Nam ở nước ngoài; Xây dựng các biện pháp đồng bộ, củng cố, hỗ trợ các hội đoàn người Quảng Nam ở nước ngoài; Việc hỗ trợ người Quảng Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại; Khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Tiếp tục kiện toàn cơ chế phối hợp; tăng cường nguồn lực thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Kế hoạch giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ phân công nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân các nội dung của Kế hoạch.

Chi tiết

Kế hoạch 1868

Phụ lục

Tin liên quan