Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Ngoại vụ Quảng Nam

Ngày 12/01/2023, Sở Ngoại vụ tổ chức cuộc họp bàn nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 của Sở Ngoại vụ. Tham gia cuộc họp gồm đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo, công chức các phòng thuộc Sở có liên quan.

Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2020 của Tỉnh ủy về chương trình chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 3604/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 8793/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về công tác chuyển đổi số năm 2023, lãnh đạo Sở đề nghị lãnh đạo, công chức các phòng thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện công tác chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của phòng mình sát với thực tế của Sở, cụ thể xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) hiện đại, đồng bộ, ứng dụng CNTT sâu rộng, phát triển dữ liệu số, phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT, nâng cao an toàn thông tin (ATTT) trong cơ quan Sở nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển theo hướng bền vững phục vụ người dân, xã hội ngày một tốt hơn, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân; ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; phấn đấu nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); đồng thời, hiện đại hoá, nâng cao năng lực hoạt động công tác quản lý, điều hành trong cơ quan Sở; cải thiện mối liên kết giữa cơ quan Sở - người dân - doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Với yêu cầu đó, lãnh đạo các phòng thuộc Sở tổ chức họp tại đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, bàn bạc, thảo luận, thống nhất các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023 của phòng, báo cáo gửi Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở ban hành tại Kế hoạch số 07/KH-SNgV ngày 17/01/2023 để thực hiện trong năm 2023 (Có Kế hoạch kèm theo).

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế của Sở, lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn kịp thời kiến nghị, đề xuất với Văn phòng Sở để tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

Xem kế hoạch

Tin liên quan