Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Ngoại vụ Quảng Nam

Chiều ngày 05/01/2023, Sở Ngoại vụ tổ chức cuộc họp bàn mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Sở Ngoại vụ. Tham gia cuộc họp gồm lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo, công chức các phòng thuộc Sở có liên quan.

Với mục đích của Kế hoạch là triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ năm 2023, trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023, lãnh đạo Sở chỉ đạo lãnh đạo, công chức các phòng thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chi tiết công tác CCHC năm 2023 của phòng mình sát với thực tế của Sở, báo cáo cho lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu) ban hành Kế hoạch CCHC triển khai thực hiện trong năm 2023 nhằm góp phần thực tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan; đồng thời, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ nói chung và từng phòng thuộc Sở nói riêng.

Trên cơ sở yêu cầu đó, lãnh đạo các phòng thuộc Sở tổ chức họp tại đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chi tiết của phòng mình gửi về Văn phòng Sở. Văn phòng Sở đã tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNgV ngày 12/01/2023 về công tác CCHC năm 2023 để thực hiện (Có KH kèm theo).

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế của Sở, lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn trao đổi, thảo luận, bàn bạc với Văn phòng Sở để tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

Xem Kế hoạch

Tin liên quan