Triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 06 tại Sở Ngoại vụ

Ngày 29/6/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 718/SNgV-VP về việc triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 06 tại Sở Ngoại vụ

Theo đó, Giám đốc Sở yêu cầu toàn thể công chức, người lao động cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3542/KH-UBND ngày 07/6/2023 về việc triển khai mô hình điểm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các văn bản liên quan:

Kế hoạch 3542

Công văn 718

Tin liên quan