Bộ Công an tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày 09/3/2023, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 113/KH-BCA-C04 về việc tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy; ngày 06/6/2023