Tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Quy định quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quyết định này gồm có 05 Chương, 18 Điều, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2023 và thay thế Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, là cơ sở để đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm giúp các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài này đảm bảo theo quy định.

Toàn cảnh Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN và các đối tác được tổ chức vào ngày 14/10/2022 tại Hà Nội

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện viện trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; các tổ chức PCPNN, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân được thành lập theo luật pháp nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài (bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài viện trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại và các mục đích không phù hợp với lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại đoàn kết dân tộc và trái với quy định pháp luật của Việt Nam tại Quảng Nam; không quyên góp tài chính, vận động tài trợ, gây quỹ từ các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Quyết định gồm các nội dung về tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện viện trợ trên địa bàn tỉnh.