Tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Quy định quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/9/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quyết định này gồm có 05 Chương, 18 Điều, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2023 và thay thế Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, là cơ sở để đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm giúp các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài này đảm bảo theo quy định.