Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ

Ngày 24/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính mới của lĩnh vực lãnh sự gồm có 03 bộ thủ tục như sau:

  1. Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chíp điện tử) cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý tỉnh Quảng Nam. Mã số: 2.002352.H47
  2. Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không gắn chíp điện tử) cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý tỉnh Quảng Nam. Mã số: 2.002353.H47
  3. Thủ tục cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý tỉnh Quảng Nam. Mã số: 2.003354.H4

Tải nội dung Quyết định, Phụ lục đính kèm

Tin liên quan