Chương trình công tác năm 2023 của Sở Ngoại vụ

Sáng ngày 05/01/2023, Sở Ngoại vụ tổ chức cuộc họp bàn nội dung, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình công tác năm 2023 của Sở. Tham gia cuộc họp gồm lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở

       Bám sát phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 tại Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và Chương trình công tác năm 2023 tại Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đề nghị lãnh đạo và công chức các phòng thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp chương trình công tác năm 2023 của Sở sát với thực tế, gắn với định phướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã đề ra, nhằm góp phần thực tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Sở.

        Trên cơ sở đó, lãnh đạo các phòng thuộc Sở tổ chức họp tại đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp, báo cáo các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chương trình công tác năm 2023 của phòng gửi Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Chương trình công tác năm 2023 tại Quyết định số 04/QĐ-SNgV ngày 10/01/2022 để thực hiện.

        Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, lãnh đạo Sở Ngoại vụ yêu cầu các phòng chuyên môn Sở kịp thời kiến nghị, đề xuất gửi Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Sở xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

Xem tại đây

Tin liên quan