Ban hành Quy chế hoạt động của Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/12/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 121/QĐ-BVNVNONN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, quy chế bao gồm 5 chương 12 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc hoạt động; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và quan hệ công tác; điều kiện hoạt động của Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định, Phụ Lục

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...