Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày 09/01/2024, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 02/KH-SNgV về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

  Căn cứ Kế hoạch số 9122/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 

  Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2024 nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, HĐND tỉnh, Ban cán sự đảngUBND tỉnh về công tác PCTN, TC. Triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức trách nhiệm của CC, NLĐ, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của CC, NLĐ trong công tác PCTN, TC. Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan đều được công khai, minh bạch. 

  Theo đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu: 

 1. Triển khai quyết liệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác đấu tranh PCTN, TC; kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

 2. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan. 

 3. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC; tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí, hành động trong cơ quan, công chức, người lao động. Đồng thời, xác định việc thực hiện công tác PCTN, TC là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của cấp ủy, của cơ quan. 
Xem chi tiết Tại đây

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...