Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 16/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 106/QĐ-SNgV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chính lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng thầu

Ngày 03/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 102/QĐ-SNgV về việc phê duyệt danh sách xếp hạng thầu gói thầu Chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Thông báo về việc mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 27/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Thông báo số 34/TB-SNgV về việc thông báo mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt phòng họp trực tuyến của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 15/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lắp đặt mạng Internet phục vụ chuyển đổi số

Ngày 16/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 71/QĐ-SNgV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lắp đặt mạng Internet phục vụ chuyển đổi số

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt hệ thống mạng Internet phục vụ chuyển đổi số của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 10/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt hệ thống mạng Internet phục vụ chuyển đổi số của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Thông báo mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu mua sắm lắp đặt phòng họp trực tuyến

Thông báo mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu mua sắm lắp đặt phòng họp trực tuyến của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Quy chế chi tiêu nội bộ

Ngày 13/01/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 07/QĐ-SNgV về Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở

Tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Ngày 02/11/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 39/TB-SNgV về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Sở Ngoại vụ

Kết quả hoạt động của Sở Ngoại vụ 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 26/6, Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị sơ kết công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2023.
Dữ liệu đang được cập nhật...