Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2020/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ : Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2020/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ : Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam