Quyết định xét chọn đơn vị cung ứng và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy

Ngày 15/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 90/QĐ-SNgV về việc xét chọn đơn vị cung ứng và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy

Thông báo báo giá cung ứng và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy

Ngày 13/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ có Thông báo số 18/TB-SNgV về việc báo giá cung ứng và thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy

Quyết định hủy thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 31/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 108/QĐ-SNgV về việc hủy thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 29/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 100/QĐ-SNgV về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 06/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 84/QĐ-SngV về việc chỉ định đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 73/QĐ-SNgV về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Ngày 13/7/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 48/QĐ-SNgV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua quà tặng phục vụ công tác đối ngoại tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu Chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 21/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 76/QĐ-SNgV về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu Chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 16/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 106/QĐ-SNgV về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Chính lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng thầu

Ngày 03/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 102/QĐ-SNgV về việc phê duyệt danh sách xếp hạng thầu gói thầu Chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ
Dữ liệu đang được cập nhật...