Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Ngoại vụ

Quyết định công khai dự toán năm 2022