Thông báo về việc mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 27/9/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Thông báo số 34/TB-SNgV về việc thông báo mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu chỉnh lý hồ sơ của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt phòng họp trực tuyến của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 15/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lắp đặt mạng Internet phục vụ chuyển đổi số

Ngày 16/8/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành Quyết định số 71/QĐ-SNgV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm lắp đặt mạng Internet phục vụ chuyển đổi số

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt hệ thống mạng Internet phục vụ chuyển đổi số của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Ngày 10/10/2023, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu mua sắm lắp đặt hệ thống mạng Internet phục vụ chuyển đổi số của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Thông báo mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu mua sắm lắp đặt phòng họp trực tuyến

Thông báo mời đối chiếu tài liệu E-HSDT và thương thảo hợp đồng gói thầu mua sắm lắp đặt phòng họp trực tuyến của Văn phòng Sở Ngoại vụ

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Ngoại vụ

Quyết định công khai dự toán năm 2022
Dữ liệu đang được cập nhật...